Privaatsuspoliitika

Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus- Parodontalia OÜ (Hambabuss) töötleb isikuandmeid üksnes

õiguspärastel alustel ja kooskõlas õigusaktidega;

Eesmärgi piirangu põhimõte – Parodontalia OÜ töötleb isikuandmeid täpselt ja selgelt

kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel;

Minimaalsuse põhimõte – Parodontalia OÜ kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid,

mis on vajalikud töötlemise eesmärgi saavutamiseks;

Parodontalia OÜ põhitegevusalaks on hambaraviteenuste osutamine. Teenuse osutamise ja

oma ülesannete täitmise käigus kogub ja töötleb isikuandmeid seadusest

tuleneva õiguslikul alusel, seaduse alusel antud õigusakti alusel, kirjalikust lepingust ja/või

andmesubjekti selgelt väljendatud nõusoleku alusel.

Isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete kaitse tagamiseks igapäevatöös juhindub

Parodontalia OÜ isikuandmete kaitse seadusest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest ja

isikuandmete kaitse üldmäärusest. Tundlike isikuandmete, nagu isiku tervise-, finants- ja

sideandmete töötlemisele pöörab Hambakliinik kõrgemat tähelepanu.

Parodontalia OÜ rakendab isikuandmete puutumatuse ja kaitse tagamiseks füüsilisi, tehnilisi

ja füüsilisi kaitsemeetmeid, nagu lukud, tulemüür, pahavaravastased programmid ja

rämpsposti filtreerimissüsteemid jms. Võimaldame juurdepääsu Teie isikuandmetele vaid

neile töötajatele, kes vajavad neid andmeid oma tööülesannete täitmiseks.